Faculty
D.Ed Faculty

Principal Ku. Kalpna M. Kumbhare
kalpna-kumbhare
Lecturer
Miss. Jayashree M. Bhagat jayashree-bhagat
Lecturer
Miss. Amrapali E.. Bhiogade amarapali-bhiogade
Lecturer
Ku. Pradnya S. Ganer pradnay-ganer
Lecturer
Shri. Shiwkumar L. Hatwar shiwkumar-hatwar
Lecturer
Ku. Priti Anandrao Karwade priti-karwade